مسئولان و اساتید اعزامی مدرسه که با هم همشهری یا همکلاس بوده اند!

زمان                 9110 محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ) راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)              9111  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ) راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)              9112  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)             9201  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)             9202  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)             9203  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)             9204  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ) احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)            9205  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)           9206  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)           9207  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)           9208  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)           9209  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)           9210  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)           9211  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)           9212  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)           9301  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)           9302  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)           9303  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)           9304  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)           9305  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)           9306  محمد دشتبان- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)           9307  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  سید مهدی موسوی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)           9308  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  سید مهدی موسوی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)           9309  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  سید مهدی موسوی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ) مهدی محسنی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  ابوالفضل حافظی‌زاده (معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ       9310  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  سید مهدی موسوی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  مهدی محسنی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  ابوالفضل حافظی‌زاده (معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ       9311  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  سید مهدی موسوی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  مهدی محسنی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  ابوالفضل حافظی‌زاده (معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  بهروز عبدالله‌نژاد خلیل‌آبادی (معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ     9312  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  سید مهدی موسوی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  مهدی محسنی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  ابوالفضل حافظی‌زاده (معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  بهروز عبدالله‌نژاد خلیل‌آبادی (معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ علی اکبر شوقی توندری- معاون جدید آموزشی مدرسه علمیه امام خمینی کوهسرخ    9401  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  احمد رحمانی- معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  سید مهدی موسوی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  مهدی محسنی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  ابوالفضل حافظی‌زاده (معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  بهروز عبدالله‌نژاد خلیل‌آبادی (معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  علی اکبر شوقی توندری- معاون جدید آموزشی مدرسه علمیه امام خمینی کوهسرخ   9402  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  سید مهدی موسوی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  مهدی محسنی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  ابوالفضل حافظی‌زاده (معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  بهروز عبدالله‌نژاد خلیل‌آبادی (معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  علی اکبر شوقی توندری- معاون جدید آموزشی مدرسه علمیه امام خمینی کوهسرخ     9403  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  سید مهدی موسوی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  مهدی محسنی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  ابوالفضل حافظی‌زاده (معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  بهروز عبدالله‌نژاد خلیل‌آبادی (معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  علی اکبر شوقی توندری- معاون جدید آموزشی مدرسه علمیه امام خمینی کوهسرخ     9404  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  سید مهدی موسوی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  مهدی محسنی- استاد اعزامی مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  ابوالفضل حافظی‌زاده (معاون آموزش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  بهروز عبدالله‌نژاد خلیل‌آبادی (معاون پژوهش مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ  علی اکبر شوقی توندری- معاون جدید آموزشی مدرسه علمیه امام خمینی کوهسرخ     9405  راستگو مقدم طرقی مهدی- مدیر مدرسه علمیه حضرت امام خمینی (ره) کوهسرخ)  html>

/ 0 نظر / 29 بازدید