عمامه از سَرَم پرید...

تو دفتر حاج آقایعلی اکبر شوقی توندری- معاون جدید آموزشی مدرسه علمیه امام خمینی کوهسرخ بودم.

پنجره و در دفتر، هر دو باز بودند و باد خوبی در جریان بود.

یک‌دفعه دیدم حاج آقایعلی اکبر شوقی توندری- معاون جدید آموزشی مدرسه علمیه امام خمینی کوهسرخ یک حس خاصی گرفتند و منتظر اتفاقی هستند.

یکهو و ناگهانی، در، با شدّت صدای زیادی بسته شد.


من که پشت‌به‌در نِشَسته بودم، فقط با شنیدن آن صدای مَهیب از جا پریدم و دستم خورد به عمامه‌ام و عمامه افتاد جلوی پام!

یاد هول و هراس‌های قیامت افتادم...


/ 0 نظر / 28 بازدید